Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Náklady

Prirodzene úplne najčastejšou otázkou je ... \"a čo to stojí?\" V každej sfére, v každom obchode. V tom našom Vás nemusia odradiť žiadne vopred vynaložené náklady. Platíte len z čiastky, ktorú Vám vymôžeme.

Najdrahšie sú straty, ktoré Vám vzniknú tým, že sa pohľadávkam nevenujete.

Cenové podmienky sú dohodnuté v mandátnej zmluve, ktorú s nami uzavriete. Motivačným prvkom pre Vás sú sadzby provízií za pohľadávky závislé od počtu dní uplynutých odo dňa splatnosti faktúr. Pri extrémne nízkych a vysokých objemoch sme prístupní individuálne dojednaným podmienkam.

Efektívnosť musí byť zaručená na oboch stranách.

V každom prípade, o Vašich nákladoch ste vopred informovaní. Ak je nutné následne pohľadávku žalovať, o trovách konania ste informovaní a viete sa kompetentne rozhodnúť.

Matematika je veľmi jednoduchá. Najlacnejšie sú \"najmladšie\" pohľadávky, najdrahšie sú \"najstaršie\" pohľadávky. Rozpätie výšky provízie je 10-25%.

Matematika percenta úspešnosti je tiež jednoduchá a zároveň neúprosná. Najvyššie sa dosahuje u \"najmladších\" pohľadávok, najnižšie u \"najstarších\" pohľadávok.

Príklad 1/: Spoločnosť AA nám odovzdáva pravidelne v štvrťročných intervaloch svoj balík pohľadávok. Dohodnuté cenové podmienky: pohľadávky musia byť do 3 mesiacov po lehote splatnosti, provízia činí 10 % - percento úspešnosti 100, 00 %. Za predpokladu, že sa vymôže kompletná pohľadávka, t.j. istina + úrok z omeškania + náklady na spracovanie, klientovi sa vrátia jeho peniaze rýchlo a pokrývajú mu čiastočne alebo úplne jeho náklady spojené s úhradou našej provízie.

Príklad 2/ Spoločnosť BB nám odovzdáva svoje pohľadávky sporadicky, najprv si ich vymáha sama, počúva nekonečné prísľuby dlžníka, pohľadávku nechá ešte 6 mesiacov \"odležať\" Dohodnuté cenové podmienky: pohľadávky rozlične po lehote splatnosti, najskôr však po 9 mesiacoch, provízia 18 %, percento úspešnosti 65, 00 %. Časť dlžníkov je nesolventná, časť v likvidácii, časť sme nenašli, časť účelovo predala svoj obchodný podiel!

Čo myslíte, ktorá spoločnosť rozmýšľa? Nemusí napríklad každá z týchto spoločností platiť aj svoje záväzky? Má na to?

ilustrace
Domovská stránka kontakt firemný profil