Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Pojmy a paragrafy

Mimosúdne inkasné konanie

 • inkaso pohľadávok v tuzemsku a 120 krajinách na účet klienta
 • upomienkové konanie
 • telefonické inkaso
 • osobné jednanie s dlžníkmi
 • splátkové kalendáre

Poradenský servis

 • informácie z centrálnej databanky dlžníkov – bonita – schopnosť platiť
 • informácie o likvidáciách, konkurzoch
 • pohľadávkové poradenstvo /miera likvidity/
 • informácie, referencie, platobná disciplína firiem, ktoré sú v našej databanke dlžníkov
 • informácie o insolventných dlžníkoch

Kompletnosť služieb

 • informovanosť klienta od prevzatia prípadu /zákazky/ až po /v najnutnejšom prípade/ exekúciu
 • vedenie kompletnej pohľadávkovej agendy

Zákon č.40/1964 Zb.Občiansky zákonník

 • § 451 Bezdôvodné obohatenie

Zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon

 • § 213 Sprenevera
 • § 214 Nevyplatenie mzdy a odstupného
 • § 215 Neoprávnené užívanie cudzej veci
 • § 216 Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla
 • § 221 Podvod
 • § 226 Neoprávnené obohatenie
 • § 227 Podvodný úpadok
 • § 228 Zavinený úpadok
 • § 239 Poškodzovanie veriteľa
 • § 240 Zvýhodňovanie veriteľa
 • § 276 Skrátenie dane a poistného

Zákon č.233/1995 Z.z. Exekučný poriadok

Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č.7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve

Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 • § 358-364 Ustanovenia o započítaní pohľadávok
 • § 365-369 Omeškanie dlžníka / úroky/
 • § 387-408 Premlčanie

Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov

 • § 19 Daňové výdavky podľa b./2/ h, i.
 • § 20 Rezervy a opravné položky podľa b./2, 10,11,12,14/
ilustrace
Domovská stránka kontakt firemný profil